Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem https://zamekrabsztyn.pl.

 Dane teleadresowe jednostki

Miejski Ośrodek Kultury w Olkusz

ul. Fr. Nullo 29

32-300 Olkusz

Informacja: 32 643 11 20

e-mail: sekretariat@mok.olkusz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-25

 Strona podmiotowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zamieszczone na stronie internetowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, są dostępne cyfrowo.

 Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

• focus wokół elementów nawigacyjnych

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-10.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Łukasz Grabowski dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej lub dostępu alternatywnego)
e-mail: l.grabowski@mok.olkusz.pl

Telefon: 32 643 11 20

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zamku w Rabsztynie 

• Wejście główne do Zamku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

• Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne

• Zamek nie jest wyposażony w windę umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych

• Punkt Obsługi Klienta jest wyposażony w wózek inwalidzki umożliwiający przejazd od parkingu do wejścia głównego na pierwszej kondygnacji oraz umożliwiający przemieszczanie się po terenie Zamku Dolnego

• Punkt Obsługi Klienta znajdującym się przy wejściu głównym na pierwszej kondygnacji jest wyposażony w schodołaz umożliwiający wjazd na Zamek Górny oraz Średni

• Punkt Obsługi Klienta jest wyposażony w laski dla osób niewidomych

• Przy Punkcie Obsługi Klienta jest tablica tyflograficzna z rzutem zamku Zamku oraz legenda w języku Brajla

• Na pierwszej kondygnacji Zamku (Zamek Dolny) znajduje się makieta zamku oraz trzy tablice tyflograficzne z z opisami w języku Brajla

• Punkt Informacji Turystycznej wydaje audioprzewodniki z wycieczką po Zamku metodą audiodeskrypcji

• Oprowadzanie metodą audiodeskycpji jest możliwe również za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne dostępnej w sklepie Google Play i AppStore pod nazwą „Zamek Rabsztyn”

• Za pomocy aplikacji mobilnej można zwiedzać też Zamek w Polskim Języku Migowym