REWITALIZACJA

W roku 2016 w ramach zadania pn. „Prace konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku średniego – etap III”:

- Uzupełniono brakujące fragmenty murów południowej piwnicy oraz zabezpieczono piwnicę poprzez wykonanie nad nią płyty żelbetowej. W piwnicy wykonano posadzkę z płyt dolomitowych oraz podwieszany strop w kształcie uczytelniającym pierwotne kolebkowe sklepienie.
- W obrębie pomieszczeń piwnicznych wykonano stalowe schody wraz z podestami i poręczami.
- W obrębie wieży zamkowej oraz obwodowego muru zachodniego i południowego wykonano prace uczytelniające przebieg murów, polegające w szczególności na: naprawie kamiennych murów oraz wykonaniu uzupełnień i częściowej nadbudowie. Wykonano zabezpieczającą płytę stropową nad pomieszczeniem parteru wieży, ułożono nawierzchnię na wykonanej płycie stropowej nad piwnicą z kamienia łamanego oraz płyt dolomitowych.
- Wykonano zabezpieczenie pomieszczeń traktu zachodniego zamku średniego poprzez wykonanie zadaszenia o konstrukcji stalowo-szklanej, w tym wykonano posadowienie słupów konstrukcyjnych na stopach fundamentowych. Dach pokryty został blachą tytanowo-cynkową. W połaci dachu wykonano rynnę oraz izolację termiczną i sufit z płyt gipsowo-kartonowych.
- Wykonano odwodnienie tarasów oraz stalowy pomost nad studnią.

Celem zadania realizowanego w roku 2016, w ramach kontynuacji prac zabezpieczających (dotowanych przez MKiDN od roku 2010) w obrębie ruin zamku w Rabsztynie był trzeci etap zabezpieczenia konstrukcyjnego murów zamku średniego, obejmujący wykonanie: prac naprawczych, rekonstrukcyjnych i konserwatorskich kamiennych murów i sklepień, w tym w szczególności obwodowego muru południowego i zachodniego wraz z przylegającymi reliktami zabudowy, a także uczytelnienie murów wieży narożnej, której istnienie stwierdzono podczas badań archeologicznych w roku 2014. Cel osiągnięto zabezpieczono mury odkrytej narożnej wieży zamku średniego oraz piwnicy traktu południowego, uczytelniono i wzmocniono koronę murów obwodowych, pozostałe pomieszczenia zabezpieczono przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, poprzez wykonanie stałego zadaszenia i przeszklenia ścian. Wszystkie te prace zabezpieczające i uczytelniające zabytkowe mury stanowią kolejny etap osiągania postawionych celów nadrzędnych, którymi są ochrona dziedzictwa kulturowego oraz jego udostępnienie zwiedzającym.

Sprawdź także...